Missie en visie

Waar staan we voor?

Missie

Onze school biedt eigentijds Montessorionderwijs in een veilige en rijke leeromgeving. We inspireren kinderen tot een houding van betrokkenheid en nieuwsgierigheid waarin kinderen zich maximaal kunnen ontplooien. Met dit onderwijs bereiden wij kinderen voor om in de moderne samenleving als gelukkige, verantwoordelijke, zelfstandige en initiatiefrijke wereldburgers te kunnen functioneren.


Visie

Uitgaande van de oorspronkelijke inspiratie in het werk van Maria Montessori is onze school voortdurend in ontwikkeling. Ons Montessorionderwijs vormt op grond van de nieuwste didactische, pedagogische en maatschappelijke inzichten een goede omgeving voor de ontwikkeling van kinderen uit alle lagen van de samenleving.

Hierbij streven wij voor onze kinderen de volgende doelen na:
 1. Ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil (persoonsontwikkeling);
 2. Een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol te leren vervullen in de samenleving van nu en morgen (socialisatie);
 3. Het verwerven van de bekwaamheid om in het dagelijkse, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren (kwalificatie).

  De Montessorischool Oosterhout zoekt actief naar het potentieel van kinderen en het stimuleert de maximale ontwikkeling van ieder kind.

  Wij creëren een klimaat waarin kinderen in vrijheid (in gebondenheid), zelfstandig kunnen leren en legt daarbij de nadruk op veiligheid, wederzijds vertrouwen en respect. Een stimulerende en goed gestructureerde omgeving ondersteunt de kinderen hierbij.

  Wij leren de kinderen respect en waardering te hebben voor de wereld om hen heen en maken ze bewust van hun eigen taak en medeverantwoordelijkheid voor het grotere geheel. We stimuleren dit door de kinderen regelmatig te laten reflecteren op hun gedrag en de opbrengsten en gevolgen die dit gedrag opleveren.

  Tenslotte hebben we vertrouwen in en respect voor de vele mogelijkheden en talenten van ieder kind en gaan er vanuit dat kinderen een natuurlijke drang tot leren hebben, nieuwsgierig zijn en een onderzoekende houding aannemen zodra zij worden uitgedaagd

  Op onze school werken we vanuit 7 kernwaarden:

  1. Zelfstandig in een voorbereide omgeving.
   Zelf actief zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot aan het ‘werk’ gaan.
  2. Vertrouwen in het kind.
   Leerervaringen opdoen op het juiste moment en met goede resultaten.
  3. Keuzevrijheid in gebondenheid.
   Leren keuzes maken en plannen: de kans krijgen je breed te ontwikkelen op zelfgekozen momenten, binnen gestelde werkkaders.
  4. Blijvend ontwikkelen in heterogene groepen.
   Doorgaande leerlijnen door de jaren heen, in een groep die al in bedrijf is en gelegenheid biedt om zelf te doen én te leren, van en met elkaar.
  5. Respect voor de ander en de omgeving.
   Het kind leert verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen omgeving, zijn eigen taak en leert vervolgens verantwoordelijk te zijn voor het eigen gedrag. Waarbij respect voor de ander en de omgeving een belangrijk uitgangspunt is.
  6. Leerkracht als coach.
   Gestimuleerd worden en begeleiding krijgen die afgestemd is op de onderwijsbehoefte van het kind.
  7. Ouders als partners.
   Gezamenlijk inspanning leveren om het kind zo goed mogelijk tot ontwikkeling te laten komen.